(1)
Mamayunus Qarshibaevich Pardaev; Pardaeva Ozoda Mamayunusovna. The 7P Model of Self-Employment. AJEBM 2020, 3, 45-54.